นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 14/2562
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 56/2556
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 15/2010
 • หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 1.18% (24,417,319 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2565 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2542 - 2563 กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด
2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง
2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 - 2551 กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
2546 - 2547 ผู้ชำนาญการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2544 - 2550 ผู้ชำนาญการ กรรมาธิการพลังงาน

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)