ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) University of California, Berkeley
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of California, Berkeley
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 42/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 6/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 116/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 0.06% (1,300,000 หุ้น)
  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2553 - ปัจจุบัน Business Development Executive บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.นามยง เทอร์มินัล
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)