ดร. ทิม นพรัมภา

ดร. ทิม นพรัมภา

กรรมการ กรรมการสรรหาและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชาSupply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 1.05% (21,545,328 หุ้น)
    (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)