นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.09% (1,950,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2563 - ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน กรรมาธิการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสวนประวัติสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2560 - 2562 รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2550 - 2558 กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2550 - 2557 เลขาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)