SKR
6.45 THB -0.05 (-0.77%)

Corporate Governance Policy

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ