บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


Policies

Document
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายแข่งขันทางการค้า
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
Corruption Risk Management Policy and Procedure (Thai Version)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

Charters

Document
กฏบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

Electrical Power Management

2023
13,150,000.00
Kilowatt-Hour
63,065,627.53
Baht
2021 2022 2023
Electricity consumption (Kilowatt-Hour) 11,620,000.00 12,193,736.00 13,150,000.00
Electricity expense (Baht) 36,569,301.10 38,384,347.87 63,065,627.53

Water Management

2023
226,065.00
m3
4,057,416.15
Baht
2021 2022 2023
Water consumption (m3) 236,959.00 232,488.00 226,065.00
Water expense (Baht) 4,048,553.06 3,978,502.39 4,057,416.15

Waste Management

2023
53,432
Kilogram
7,240
Kilogram
2021 2022 2023
Non-hazardous waste (Kilogram) 18,749.00 18,612.00 53,432.00
Hazardous waste (Kilogram) 6,420.00 5,220.00 7,240.00

Fuel Power Management

2023
84,276
Litre
1,777,170
Baht
2021 2022 2023
Fuel Consumption (Litre) 46,844.00 65,915.00 84,276.00
Fuel Expense (Baht) 817,232.00 1,308,402.75 1,777,170.00