บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


CG Policy (Thai Version)

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Corruption Risk Management Policy and Procedure (Thai Version)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

จรรยาบรรณคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน