บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Corruption Risk Management Policy and Procedure (Thai Version)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

จรรยาบรรณคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและคุมความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฏบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน

การสรรหากรรมการและผู้นำบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบจริยธรรมธุรกิจ

โครงการร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

พนักงานเสนอแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมา / คู่ค้า จากการปฏิบัติงานในพื้นที่

สิทธิมนุษยชนและสวัสดิการ

Electrical Power Management

2022
12,193,736
Kilowatt-Hour
38,384,347.87
Baht
2020 2021 2022
Electricity consumption (Kilowatt-Hour) 11,951,000.00 11,620,000.00 12,193,736.00
Electricity expense (Baht) 37,610,992.10 36,569,301.10 38,384,347.87

Water Management

2022
232,488
m3
3,978,502.39
Baht
2020 2021 2022
Water consumption (m3) 229,354.00 236,959.00 232,488.00
Water expense (Baht) 372,458,162.00 4,048,553.06 3,978,502.39

Waste Management

2022
18,612
Kilogram
5,220
Kilogram
2020 2021 2022
Non-hazardous waste (Kilogram) 5,884.00 18,749.00 18,612.00
Hazardous waste (Kilogram) 5,240.00 6,420.00 5,220.00

Fuel Power Management

2022
65,915
Litre
1,308,402.75
Baht
2020 2021 2022
Fuel Consumption (Litre) 33,457.00 46,844.00 65,915.00
Fuel Expense (Baht) 1,145,502.00 817,232.00 1,308,402.75