บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


นโยบาย

เอกสาร
นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายแข่งขันทางการค้า
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

กฎบัตร

เอกสาร
กฏบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

2566
13,150,000.00
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
63,065,627.53
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 11,620,000.00 12,193,736.00 13,150,000.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 36,569,301.10 38,384,347.87 63,065,627.53

การจัดการน้ำ

2566
226,065.00
ลูกบาศก์เมตร
4,057,416.15
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) 236,959.00 232,488.00 226,065.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา (บาท) 4,048,553.06 3,978,502.39 4,057,416.15

การจัดการขยะและของเสีย

2566
53,432
กิโลกรัม
7,240
กิโลกรัม
2564 2565 2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม) 18,749.00 18,612.00 53,432.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม) 6,420.00 5,220.00 7,240.00

การจัดการพลังงานน้ำมันและเชื้อเพลิง

2566
84,276
ลิตร
1,777,170
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง (ลิตร) 46,844.00 65,915.00 84,276.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 817,232.00 1,308,402.75 1,777,170.00