บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

จรรยาบรรณคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและคุมความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฏบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร