บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

จรรยาบรรณคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและคุมความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฏบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการฝึกอบรม

วัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน

การสรรหากรรมการและผู้นำบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบจริยธรรมธุรกิจ

โครงการร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

พนักงานเสนอแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมา / คู่ค้า จากการปฏิบัติงานในพื้นที่

สิทธิมนุษยชนและสวัสดิการ

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

2565
12,193,736
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
38,384,347.87
บาท
2563 2564 2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 11,951,000.00 11,620,000.00 12,193,736.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 37,610,992.10 36,569,301.10 38,384,347.87

การจัดการน้ำ

2565
232,488
ลูกบาศก์เมตร
3,978,502.39
บาท
2563 2564 2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) 229,354.00 236,959.00 232,488.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา (บาท) 372,458,162.00 4,048,553.06 3,978,502.39

การจัดการขยะและของเสีย

2565
18,612
กิโลกรัม
5,220
กิโลกรัม
2563 2564 2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม) 5,884.00 18,749.00 18,612.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม) 5,240.00 6,420.00 5,220.00

การจัดการพลังงานน้ำมันและเชื้อเพลิง

2565
65,915
ลิตร
1,308,402.75
บาท
2563 2564 2565
ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง (ลิตร) 33,457.00 46,844.00 65,915.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 1,145,502.00 817,232.00 1,308,402.75