ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 ก.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

13 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

13 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2563

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

23 เม.ย. 2563

เผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บทเว็บไซต์บริษัท

22 เม.ย. 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

20 มี.ค. 2563

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์บริษัท

19 มี.ค. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

19 ก.พ. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

19 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

19 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

19 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562