นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท ที่ผ่านมา

ปี 2561 2562 2563
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.08 0.12 0.17
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.65 0.07 0.08
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40 0.40 0.50

หมายเหตุ
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 1,999 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 145.38 ล้านบาท บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563