นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท ที่ผ่านมา

ปี 2559 2560 2561
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.53 1.08 0.12
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.55 0.65 0.07
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43 0.40 0.40

หมายเหตุ
วันพุธที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 256 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 1,963 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137.41 ล้านบาท บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561