คณะผู้บริหาร

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

ประวัติการศีกษา

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 4/2018 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • ไม่มี
    (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่งเสริมเคหะการ จำกัด
2531 - 2543 หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบบัญชี
2529 - 2531 ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2528 - 2529 พนักงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบบัญชี วิรัชและเพื่อน

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)