คณะผู้บริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

นายสุรศักดิ์ สุตมาส

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร

นางปริญดา วงษ์สกุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการแพทย์

นางสมศรี ฤชุตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายปรเมษฐ์ มั่นคง

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายไสว ปานแจ่ม

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

นายฉัตรชัย ชุ่มภิรมย์

ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ