คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศีกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • ไม่มี
    (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)