สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2563 การเกิดขึ้นของโรค COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ วิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก หลายกลุ่มธุรกิจยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่รอดในวิกฤติครั้งนี้

สําหรับ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ในยุคที่ทุกอย่างมีความไม่แน่นอน การบริหารด้วยความยืดหยุ่น (Resilience) จึงมีความสําคัญมาก เพราะการทําธุรกิจไม่มีสูตรสําเร็จ ดังนั้นเราต้องเริ่มจากความเชื่อในเรื่องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ต้องมองลูกค้ามากกว่าความเป็น “ผู้ป่วย” ต้องมองธุรกิจมากกว่าความเป็น “โรงพยาบาล” ส่งผลให้การพัฒนาผู้นําของศิครินทร์ต้องเน้นเรื่องความคิดในการเติบโต (Growth Mindset) พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ เพราะโลกต่อจากนี้จะไม่มีเส้นทางที่ง่ายอีกต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สําคัญขอขอบคุณคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่าน สําหรับความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททํางานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเชื่อที่ว่า “ในทุก ๆ ปี เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น อยากสร้างประโยชน์ให้ลูกค้ามากขึ้น”


นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)