สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจมราการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา รวมถึงยังพบว่า แต่ละธุรกิจเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้มากขึ้น หลายคนวิเคราะห์ว่า ธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้ถูก Disruption จากกระแสของเทคโนโลยี แต่คณะกรรมการบริษัทก็ตระหนักเสมอว่า การที่อยู่ในธุรกิจที่ดี ไม่ได้หมายความว่า เราจะชนะเสมอไป ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของ "คน" โดยเน้นพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของคน และ ด้านความสัมพันธ์ของคน เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงบริษัทมุ่งพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์และปรับปรุงการบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ามารับบริการ เป้าหมายสุดท้ายคือ การนำ "ศิครินทร์" ก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้าทุกคน

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา


นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)