สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2562 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเจริญรุดหน้า รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนรุ่นเก่ามักจะเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป คนรุ่นเก่ากำลังจะกลายเป็นผู้สูงวัยในอนาคตข้างหน้า ในขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของผู้คนในรุ่นใหม่ต่อไป โดยมีการขับเคลื่อนด้วยความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่ว่าจะเป็น IoT (Internet of Things) หรือ AI (Artificial Intelligence) แม้กระทั่งการเงินในสกุลใหม่ๆ รวมทั้งการค้าและการบริการใน Platformต่างๆ เช่น Airbnb หรือ Grab ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ในด้านการให้บริการธุรกิจสุขภาพก็ต้องปรับตัวต่อการแข่งขันในทุกมิติ นี่คือความเป็นจริงของโลกธุรกิจในสมัยนี้

แม้ภาวะตลาดและเงื่อนไขทางการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังคงยึดมั่นและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสังคมตามปรัชญาองค์กร “เป็นเลิศในการพัฒนาพนักงานสู่มาตรฐานระดับโลก” ส่งผลถึงความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมทั้งมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกมิติเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้ปณิธาน “ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ระดับสากล สร้างสัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานด้วยความมุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าบริษัทหวังว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่สำคัญขององค์กรในการก้าวไปสู่ความยั่งยืน


นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)